.
LDN > Postieflijst
.

54 samenwerkende dierenwelzijnsgroepen op Linkedin met ruim 101.000 groepsleden - www.linkedin-dierenwelzijn.nl - webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl
.

.
.
Dierencoalitie CDON   ·   Postieflijst   ·   visie Bernd Timmerman   ·   Dierenrechtenactivisme   ·   LDN Netiquette   ·   LDN promo   ·   LDN Linkedin Company pages

.
woensdag, 19 juni 2013 - Na eenentwintig jaar onderzoek en overleg, presenteert staatssecretaris Dijksma vandaag de Positieflijst voor zoogdieren. Een belangrijke mijlpaal voor dierenwelzijn in Nederland. En voor Stichting AAP, die zich al decennia lang inzet voor de introductie van deze lijst. "Voor ons breekt nu een periode aan van dweilen, maar dan wel met de kraan dicht," aldus een verheugde David van Gennep, directeur Stichting AAP.

Jaarlijks vinden honderden exotische zoogdieren hun weg naar opvangcentra in heel Nederland. In ruim de helft van de gevallen betreft het wilde dieren die door particulieren als huisdier werden gehouden, zoals wasberen, degoes en stekelvarkens. Ondanks de vele risico’s voor mens en dier, is dat tot op heden namelijk nog niet verboden in Nederland. Maar met het vaststellen van de lijst met zoogdiersoorten die geschikt zijn als gezelschapsdier, de zogenaamde Positieflijst, komt daar vanaf volgend jaar verandering in. Stichting AAP maakt zich al jaren hard voor de invoering van deze lijst.

David van Gennep, directeur Stichting AAP: "We wachten al sinds 1992 op wetgeving die dit aspect van het dierenwelzijn regelt en vinden het geweldig dat het huidige kabinet nu een knoop doorhakt. AAP heeft in haar 40-jarig bestaan ontzettend veel dieren opgevangen die nu (zeer terecht) niet op de Positieflijst staan. Denk bijvoorbeeld aan stinkdieren, degoes, wasbeerhonden etc. Wij konden daarom als ervaringsdeskundige een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van deze lijst en zullen dat ook in de toekomst blijven doen."

"Voor dieren die nu reeds als huisdier gehouden worden, zal een oplossing gevonden moeten worden. Daarom werken wij momenteel hard aan het uitbreiden van onze opvangcapaciteit door het bouwen van een nieuwe, grotere quarantaine. Zo kunnen wij een passend antwoord bieden op deze enorme sprong voorwaarts. Want voor AAP breekt nu een periode aan van dweilen, maar gelukkig wel met gesloten kraan."

Op 23 september 1992 werd in Nederland de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (de GWWD) van kracht. Hierin werd onder andere bepaald dat er een lijst moest komen met zoogdiersoorten die geschikt zijn als gezelschapsdier – de zogenaamde Positieflijst. Eenentwintig jaar lang hebben vertegenwoordigers van alle stakeholders, zoals handelaren, liefhebbers, opvangcentra en dierenbeschermers gediscussieerd over de samenstelling van deze lijst. In 2010 kreeg de Wageningen Universiteit (WUR) van de toenmalige minister opdracht voor het opstellen van criteria en het ontwikkelen van een objectieve systematiek voor de Positieflijst. Stichting AAP is hier als aanjager en kennispartner steeds nauw bij betrokken geweest en heeft veel tijd gestoken in het aanleveren van de aanwezige kennis en ervaring die kan dienen om diersoorten te toetsen. Daarnaast heeft AAP in de eindfase de lijst beoordeeld in samenspraak met een aantal stakeholders.


+++


Het houden van en handelen in wasberen, bergkangoeroes en andere zoogdieren is per 2014 verboden om dierenleed te verminderen en welzijnsschade te voorkomen. Honden, katten, konijnen en landbouwdieren als koeien en varkens mogen wel door bedrijven of particulieren worden gehouden.

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken woensdag 19 juni 2013 in een brief aan de Tweede Kamer waar ook de zoogdierenlijst aan is bijgevoegd. Deze lijst is opgesteld omdat niet ieder dier geschikt is om te houden. Er komt een overgangsregeling voor eigenaren die een zoogdier hebben dat niet meer is toegestaan. Dijksma: 'Uiteraard heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zelf goed voor zijn dieren te zorgen. Maar het is nodig dat we grenzen stellen aan dieren die we wel en niet kunnen houden. Deze lijst maakt een eind aan bijvoorbeeld het thuis houden van wasberen.'

Om welzijnsschade van dieren te voorkomen en dierenleed te verminderen heeft de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar 90 zoogdieren. Onder meer wasberen, elanden, steppezebra’s en luipaardkatten mogen niet meer door bedrijven of particulieren in Nederland worden gehouden, gefokt of verhandeld. Deze dieren zijn te gevaarlijk voor mensen, kunnen ziektes als SARS overdragen of zijn niet te domesticeren. De Raad voor Dieraangelegenheden komt voor een aantal dieren als de fret of de woestijndwerghamster met specifieke en strenge voorwaarden, waar houders en handelaren vanaf volgend jaar aan moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Anders is het houden van deze dieren niet meer toegestaan. Specialistische kennis of voldoende leefruimte zouden voorwaarden kunnen zijn.

Voor particulieren of bedrijven die een dier houden dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Bijvoorbeeld door identificatie, zodat overzichtelijk is voor welke houders het overgangsrecht geldt. Daarnaast komt er een koppeling met een dierenartsverklaring en een fok- en handelsverbod. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer de KLPD en de NVWA zorgen voor handhaving van de lijst. Eind volgend jaar wordt een start gemaakt met een lijst voor vogels en reptielen.


+++

Het is onbekend hoeveel exoten er in Nederland of Europa precies worden gehouden. De problemen die veroorzaakt worden door het houden van wilde uitheemse dieren die ongeschikt zijn als huisdier zijn vaak dramatisch voor mens en dier. De vele opgevangen dieren laten dagelijks de gevolgen zien van het ontbreken van: een goede Positieflijst (lijst waarop staat welke diersoorten als huisdier mogen worden gehouden; dieren die er niet op staan mogen automatisch niet gehouden worden); n ormvoorschriften voor het houden van exoten.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Gwwd art. 33, 1992) regelt het houden van dieren in Nederland, inclusief het houden van uitheemse soorten als huisdier. In het kader van het ‘nee, tenzij’-principe, vereist de Gwwd dat er een Positieflijst wordt opgesteld met daarop dieren die gehouden mogen worden. Het 'nee-tenzij'-principe gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier. Echter al sinds 1992 wordt gediscussieerd over het invoeren van een Positieflijst. In mei 2006 werd na 14 jaar discussie door de toenmalige minister van LNV eindelijk besloten dat de Positieflijst er gaat komen.

Als er inderdaad een Positieflijst komt, en daar ziet het inmiddels naar uit, zal deze worden gekoppeld aan de nieuwe Wet Dieren, die de Gwwd vervangt en op zijn vroegst per 1-1-2013 in werking zal treden. Linkedin Dierenwelzijn Nederland probeert op alle mogelijke manieren de komst van een goede Positieflijst te bewerkstelligen, en werkt hierin waar mogelijk samen met partnerorganisaties, zoals in het samenwerkingsverband de Dierencoalitie.

De systematiek om tot een positieflijst te komen ziet er hoopgevend uit. Inmiddels heeft de WUR in opdracht van Ministerie EL&I hierover 2 rapporten gepubliceerd en momenteel worden stakeholders geïnterviewd over de systematiek. Linkedin Dierenwelzijn Nederland is in beginsel positief over de systematiek, omdat er veel aandacht wordt gegeven aan welzijnscriteria. Aanvullend vindt LDN dat een positieflijst een geïntegreerde lijst zou moeten zijn waarbij criteria zoals soortenbescherming (CITES/biodiversiteitsverlies door wildvangst van dieren), risico’s voor dierziekten en volksgezondheid, gevaren voor faunavervalsing, ecologische schade, persoonlijke veiligheid, maatschappelijke onrust, veterinaire kennis en economische schade meegenomen dienen te worden. Ook moet er voor dieren die niet op de Positieflijst staan en nog wel gehouden worden ten tijde van de inwerkingtreding van de lijst een overgangsregeling komen.

Het onderwerp Positieflijst speelt in Europa vooralsnog slechts op het niveau van de afzonderlijke lidstaten. Alleen België heeft sinds 2009 een Positieflijst, die echter slecht wordt gehandhaafd. In Portugal wordt gesproken over een Positieflijst. Duitsland en Oostenrijk hebben minimumstandaarden voor het houden van dieren. Of dit heeft geleid tot verbetering voor de betrokken diersoorten is onduidelijk.Hoofddoel van Linkedin Dierenwelzijn Nederland is de vaststelling en implementatie van een korte en integrale positieflijst in Nederland en deze lijst kopiëren naar andere Europese landen.                                                                
.