.
LDN > Dierenrechtenactivisme
.

54 samenwerkende dierenwelzijnsgroepen op Linkedin met ruim 101.000 groepsleden - www.linkedin-dierenwelzijn.nl - webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl
.

.
.
Dierencoalitie CDON   ·   Postieflijst   ·   visie Bernd Timmerman   ·   Dierenrechtenactivisme   ·   LDN Netiquette   ·   LDN promo   ·   LDN Linkedin Company pages


Dierenrechtenactivisme
.
In de Nederlandse samenleving bestaat een brede stroming die zich zorgen maakt over het welzijn van dieren en bereid is zich in te zetten voor de verbetering hiervan. De basis wordt gevormd door miljoenen Nederlanders die een bescheiden bijdrage aan een dierwaardigere maatschappij leveren door bijvoorbeeld lid te worden van of te doneren aan een dierenbeschermingsorganisatie of hun stem te geven aan de Partij voor de Dieren.

Daarnaast bestaat er een heel scala aan organisaties en verenigingen die op actieve wijze opkomen voor een beter welzijn van dieren. Vanuit deze organisaties wordt een palet aan activiteiten ontplooid: het verspreiden van voorlichtingsmateriaal, het houden van demonstraties, het lobbyen bij maatschappelijke en politieke organisaties, het inzamelen van geld om de activiteiten te kunnen bekostigen en dergelijke.

Sommige van deze organisaties voeren zogenoemde buitenparlementaire acties uit zoals bezettingen en blokkades, maar blijven daarbij binnen de democratische spelregels.

Een kleine minderheid gaat echter tot het uiterste om het lot van dieren te verbeteren en overschreiden de grens van dat wat binnen Nederland toelaatbaar is .....


Dierenrechtenactivisme / Dierenrechtenextremisme / Dierenrechtenterrorisme, zoals vermeld in de diverse AIVD jaarverslagen

2017
geen verwijzingen naar dierenrechten voor 2017
2016
geen verwijzingen naar dierenrechten voor 2016
2015
pag 28 : Dierenrechtenextremisme is teruglopend fenomeen Extremistische acties in het kader van dierenrechten zijn een langzaam verdwijnend fenomeen. In 2015 was van dergelijke extremistische uitingen geen sprake. Wel vinden vreedzame acties en demonstraties plaats, maar die vallen buiten het door de AIVD bestreken spectrum.

2014
pag 33 : Op het het gebied van dierenrechtenextremisme ziet de AIVD een afname, zowel in aantallen acties als in de felheid ervan. Ook op gebied van internationale samenwerking tussen dierenrechtenextremisten is sprake van een terugval.

2013
pag 25 : In 2013 waren er meer campagnes tegen (vermeend) dierenleed dan in eerdere jaren, maar de toon van de protesten leek milder. De deelname aan de protesten van Respect voor Dieren ( RvD ) tegen het transport van apen voor de dierproevenindustrie door Air France/KLM nam toe. Dat gold ook voor de campagnes van de Anti Dierproeven Coalitie ( ADC ). De ADC tracht de protesten op legale wijze te voeren en wijst intimiderende of gewelddadige actievormen af om imagoschade te voorkomen. Nederlandse dierenrechtenextremisten spelen in Europa een vooraanstaande rol. De organiserende rol van (individuen binnen) RvD bij de jaarlijkse ‘International Animal Rights Gathering’, die in 2013 in België was, bevestigde dat.

2012
pag 30 : het deels anarchistische Respect voor dieren ( Rvd ) heeft in 2012 de campagne geïntensiveerd tegen air France/Klm en andere luchtvaart maatschappijen, betrokken bij het transport van apen. de acties richten zich tegen transport van apen voor de europese dierproefindustrie. naast intimiderende lawaaiacties bij diverse vestigingen van Klm en andere bedrijven heeft de actiegroep in enkele gevallen het werk van Klmmedewerkers verstoord. de campagne van Rvd werd in de loop van 2012 verstoord door een uitspraak van de rechter. twee kopstukken mogen vanwege een internationaal onderzoek naar home visits, brandstichtin gen en chantage in buurlanden worden uitgeleverd aan het verenigd Koninkrijk. Rvd-actievoerders die zich stop huntingdon animal crueltynederland (shac-nl) noemen, hebben hit-and-run-acties uitgevoerd bij farmaceutische ondernemingen als protest tegen het gebruik van proefdieren. de aivd heeft afgelopen jaar voorlichting gegeven aan de beveiligingsafdelingen van de verschillende instellingen die doelwit (kunnen) zijn van dierenrechtenextremisten om hun weerbaarheid te verhogen.
Intimiderend

2011
pag 17 : De acties van het anarchistische Respect voor Dieren ( RvD ) hebben zich in 2011 uitgebreid. RvD kent een drieledige campagne. Ten eerste de acties tegen misstanden in de bio-industrie door de actiegroep Ongehoord. In de tweede plaats de acties tegen het transport van apen voor de Europese dierproefindustrie door Air France/KLM en ten slotte de acties tegen enkele farmaceutische ondernemingen door de ‘werkgroep’ Stop Huntingdon Animal Cruelty Nederland ( SHAC Nederland ). De (deels intimiderende) acties nemen in sommige gevallen zulke vormen aan dat het economisch verkeer eronder lijdt. Dierenrechtenextremisme kenmerkt zich door internationale samenwerking zoals te zien is bij genoemde campagne tegen Air France/KLM en in 2011 tot uiting kwam tijdens de International Animal Rights Gathering  (IARG ), die medio juli in het Friese Appelscha werd gehouden. Tijdens workshops en discussies werden ideeën voor nieuwe acties en campagnes met elkaar gedeeld. De bijeenkomst verliep, zoals op voorhand door de AIVD kenbaar was gemaakt aan de lokale driehoek2, in alle rust. De AIVD heeft in 2011 de belang hebbenden (de farmaceutische industrie en Air France/KLM) op de hoogte gebracht van te verwachten ontwikkelingen en op handen zijnde incidenten en blijft dat doen.

2010
De AIVD constateert dat thans sprake is van een teruggang van activiteiten van dierenrechtenactivisten en -extremisten in aantal en intensiteit. De activiteiten hadden in 2010 in hoofdzaak een vreedzaam karakter. Met name de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) is doorgegaan op de in 2009 voorzichtig ingeslagen weg van meer vreedzame uitingen van ongenoegen over het leed dat dieren wordt aangedaan. Daarmee is ADC een meer activistische organisatie geworden. SHAC-Nederland ( Stop Huntingdon Animal Cruelty ), dat kan worden gezien als een autonoom actieve groep sympathisanten van Respect voor Dieren (RvD), heeft in 2010 diverse acties uitgevoerd. Deze betroffen onaangekondigde lawaaiacties bij en verstoringen van bijeenkomsten van farmaceutische ondernemingen die zakelijke contacten onderhouden met de Britse dierproevengigant Huntingdon Life Sciences (HLS). De AIVD stelt vast dat dierenrechtenactivisme en -extremisme een onverminderd sterke internationale dimensie kent. Dit geldt met name voor Europa en Noord-Amerika. Veel van de contacten worden gelegd via internet, waar informatie wordt uitgewisseld en acties worden aangekondigd. Via websites en fora worden opruiende teksten verspreid en worden gegevens van in de ogen van dierenrechtenextremisten ‘foute’ bedrijven gepubliceerd. Naar inschatting van de AIVD zal deze vorm van actievoeren blijvend zijn. De aandacht van overheidswege voor de preventie en bestrijding van dierenrechtenextremisme heeft aan de gesignaleerde teruggang bijgedragen. De AIVD heeft afspraken gemaakt om internationaal, waar mogelijk en opportuun, nog meer samen te werken om het dierenrechtenextremisme het hoofd te kunnen bieden. De AIVD blijft in de komende periode de ontwikkelingen binnen het dierenrechtenextremisme volgen en informeert waar nodig de belanghebbenden.
.


Linked Dierenwelzijn Nederland wil haar doel op volstrekt wettige wijze bereiken, waarbij wij respectvol omgaan met mensen met een andere mening.

Wij kiezen dus altijd voor dialoog en overleg, en proberen tegenstanders op die manier van ons gelijk te overtuigen.

Daarnaast proberen wij ons standpunt bij een zo breed mogelijk publiek ingang te doen vinden om het draagvlak te vergroten.

Daarbij wijzen wij onwettige acties, of acties die personen kunnen schaden, volstrekt af.

Dierenrechtenextremisme is NIET welkom binnen Linked Dierenwelzijn Nederland.


Daarom volgen wij de rapportages daarover van de AIVD - de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - op de voet.
dierenrechtenactivisme in nederland springplank voor europa
dierenrechtenextremisme