.
LDN > Dierencoalitie CDON
.

54 samenwerkende dierenwelzijnsgroepen op Linkedin met ruim 101.000 groepsleden - www.linkedin-dierenwelzijn.nl - webmaster@linkedin-dierenwelzijn.nl
.

.
.
Dierencoalitie CDON   ·   Postieflijst   ·   visie Bernd Timmerman   ·   Dierenrechtenactivisme   ·   LDN Netiquette   ·   LDN promo   ·   LDN Linkedin Company pages

.
Dierencoalitie - CDON - Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland
.
 De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) is een samenwerkingsverband van 21 dierenbeschermingsorganisaties, die in totaal rond 1 miljoen leden/ donateurs vertegenwoordigen. Zij vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.

De CDON is in 2006 opgericht naar aanleiding van het voornemen van de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) te vervangen voor een nieuwe Wet dieren. De CDON was zeer onaangenaam verrast met dit voornemen voor een nieuwe Wet dieren, waarin niet de bescherming, maar de productie en het gebruik van dieren centraal staan. In de optiek van de CDON hoort een beschaafde natie een zelfstandige dierenbeschermingswet te hebben die de dieren effectief beschermt tegen louter commerciële exploitatie, willekeur, onverschilligheid en agressie van mensen. Dit geldt zeker voor een land als Nederland waar relatief extreem hoge aantallen dieren worden gehouden.

Als positieve bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe dierenbeschermingswetgeving heeft de CDON in 2008 een Algemene dierenbeschermingswet opgesteld die een deugdelijk kader biedt om het omgaan met dieren op een moreel verantwoorde wijze te reguleren, uitgaande van algemeen aanvaarde noties en concepten. Ze is op dit moment samen met andere organisaties ook betrokken bij de discussie over het wetsvoorstel Wet natuur. Naast een actieve rol in wetgevingsprocessen die op dieren betrekking hebben, onderneemt de CDON ook geregeld actie op andere aan dieren gerelateerde thema’s zoals megastallen, nertsenfokverbod, faunabeleid en transport van dieren.

Het streven van LDN is om ALLE bij de CDON aangesloten dierenwelzijnsorganisaties actief te krijgen op Linkedin !


                                                                
.